Walne Zebranie Sieci (22.09.2017)

Pierwsze spotkanie Sieci w nowym składzie odbyło się 22 września 2017 r. Skorzystaliśmy z gościnności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W części spotkania wziął udział Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Maciej Żywno. W spotkaniu uczestniczyła także dr Eliza Szadkowska- Pełnomocniczka Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowym.

Program spotkania obejmował następujące punkty:

I. Przedstawienie wyników zbiórek wyborczych w 7 powiatach: M. Łomża, Powiat Kolno, Powiat Mońki, powiat Zambrów, powiat Hajnówka, M. Białystok, powiat Sokółka.

II. Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wymienionymi w art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,  w 2018. Dr Eliza Szadkowska zreferowała zakres dokumentu, zmiany wprowadzone w dokumencie w porównaniu z rokiem ubiegłym, a także uwagi i rekomendacje, jakie wpłynęły w trakcie posiedzenia Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 13.09.17r.

Rekomendacje Sieci dotyczą następujących zagadnień:

  1. Potrzeba zmniejszenia dysproporcji budżetowych, widocznych w harmonogramie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych (zwiększenie budżetu na realizację zadań w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, która w porównaniu chociażby ze sferą wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wydaje się mieć zbyt niską pulę środków, ze względu na charakter potrzeb i problemy sfery pomocy społecznej w naszym województwie. Brak wysokości planowanych środków na sferę Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych budzi dodatkowy niepokój. Obecni wnioskowali, aby zadbać o adekwatny do potrzeb tej grupy i jej problemów- poziom puli środków.
  2. Wnioskowano zwiększenie puli na kat. „Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny”. Wnioskujący uzasadnili to: kilkuletnią już tradycją, „wrośnięciem” w kalendarz wydarzeń w społecznościach lokalnych, dużym zainteresowaniem i aktywnością organizacji w tym zakresie.
  3. Wnioskowano o wyodrębnienie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadania związanego z przedsięwzięciami związanymi z obchodami 100-lecia Państwa Polskiego. Wyodrębnienie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy dot. naszej państwowości, utrwalenia postaw patriotycznych. Pozostawienie tego zadania w ogólnym zapisie: Dziedzictwo, tradycja, tożsamość nie gwarantuje organizacji wydarzeń temu poświęconych.
  4. Z satysfakcją odebrano pojawienie się propozycji konkursów w formie regrantingu. W 2018 roku planowana jest realizacja trzech konkursów w tej formie (dwa w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jeden w sferze upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich).

III. Konsultacje Projektu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu wykonania zleconego zadania należącego do Województwa Podlaskiego w 2018 r., wraz z wzorami kart oceny i harmonogramem otwartych konkursów.

Nasze rekomendacje:

  1. Ze względu na niski poziom wiedzy, często niezrozumienie zapisów umieszczonych w kartach ocen, obecni wnioskowali o wdrożenie ścieżek edukacyjnych przygotowujących zainteresowane organizacje do właściwego opracowywania wniosków.
  2. Obecni wnioskowali też o wdrożenie systemu konsultacji dla zakresów ogłaszanych konkursów. Dałoby to możliwość właściwego przygotowania procedury i zakresów, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia organizacji pozarządowych w tym zakresie.
  3. W związku z tym, że większość obecnych brała udział w konsultacji Kart oceny merytorycznej w 2016 r., uznano większość zapisów za aktualne i niewymagające poprawy. Pozytywnie zaopiniowano włączenie kat. innowacyjność w kat. 9 o brzmieniu „oferta odpowiada warunkom realizacji zadania publicznego, w tym innowacyjność”. Niejednoznaczność kat. powodowała problem z jej opisem, a przez to traceniem punktów przy jej ocenie. Zaproponowano, aby w karcie oceny formalnej na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów”- poprawić brzmienie, w jednym pytaniu zawarte są obecnie dwie możliwości, rekomendacja- aby zapytać tylko „o regionalne”.

W drugiej części spotkania dokonano wyboru nowego Prezydium PSP. W wyniku głosowania ustalono liczebność Prezydium na 6 osób.  Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie: Przewodniczący – Tomasz Dudziński, Z-ca Przewodniczącego – Marcin Sekściński, sekretarz – Ewa Jasińska; Rzecznik Prasowy – Zdzisław Narel, Członek – Natalia Gierasimiuk, Członek – Mariusz Popowski.

 Termin kolejnego spotkania ustalono na grudzień 2017 r.

 

Fot. Katarzyna Kamecka-Lach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *