Projekty

Podlaska Sieć Pozarządowa współpracuje przy realizacji następujących projektów:

 

I. Animowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:

 

„Podlaskie otwarte”–  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji i finansowany z Funduszy EOG. Projekt służy partycypacyjnemu wypracowaniu Programu „Podlaskie otwarte”. Realizowany w okresie marze 2014 – czerwiec 2015. Program będzie rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli wielokulturowości, współpracy, partnerstwa i kontaktów transgranicznych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego województwa (zgodnie z diagnozą w Strategii). Z grona PSP w skład Grupy Sterującej (odpowiedzialnej za przygotowanie programu) wchodzą: Monika Kożuchowska-Dojlido i Jan Oniszczuk. Lokalnie, w powiatach, odbędą się konsultacje wypracowywanych materiałów, a od maja do października 2014 będziemy współorganizować „Biblioteki Żywych Książek”.

 

„Dobre Rady – modelowe rozwiązania Rad Działalności Pożytku Publicznego”– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS. Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie standardów pracy RDPP, zwiększenie przepływu informacji  pomiędzy RDPP, podniesienie wiedzy na temat dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych i RDPP. Członkowie PSP, wchodzący w skład Rad w swoich środowiskach aktywnie uczestniczą w pracach Forum i Grupy Roboczej ds. standardów.

 

II. Animowanych przez Sieć SPLOT , przy udziale Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych:

 

Ogólnopolska debata „III Sektor dla Polski”- realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG. Projekt służy dyskusji i refleksji nad kondycją i przyszłością III sektora. W ramach projektu, obok spotkań w powiatach, w dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Białymstoku będziemy współorganizować wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *